Herroepings­formulier


Als consument hebt u een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende instructies:
Annuleringsbeleid
Herroepingsrecht
U hebt het recht dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen
 
BeLa & Co GmbH
Mönchelsstr 39
99867 Gotha
 
Fax: +49 (0)3621 8810159
E-mail: service@zeitlounge.com
 
door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. 
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.
Gevolgen van de intrekking
Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 
Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. 
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten van terugzending.
U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van uw behandeling van de goederen op een manier die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen. 
Uitsluiting van het herroepingsrecht
Het recht van herroeping geldt niet voor overeenkomsten
- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd,
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden,
- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd,
- voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd,
- voor de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.
Voorbeeldformulier voor annulering
Voor zover u het contract wenst te herroepen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen:
Gegevens van de verkoper:
BeLa & Co GmbH
Mönchelsstr 39
99867 Gotha
 
Fax: +49 (0)3621 8810159
E-mail: service@zeitlounge.com
 
Hierbij herroep ik de door mij gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen/diensten:
 
Hoeveelheid Artikelnaam ................../...........................................
 
 
Besteldatum ................................................................
 
 
Bestelnummer ................................................................
 
 
Goederen ontvangen op ................................................................
 
 
Totale prijs van de goederen .........................................................EUR
 
 
Persoonlijke gegevens van de koper
 
Voornaam, achternaam ................................................................
 
Straat en huisnummer ................................................................
 
Postcode en stad ................................................................
 
 
 
..........................................................................................................................
Datum, handtekening